Itiyoophiyaadhaaf Barnoota Teeknolojii Afaan Amaaratiin


Amma feete nama gudda taatus barachuu hin dhiisina. Akkuma hirfiba kaatanin gara mana barnoota deemufi gara keenya dhufu hin dagaatina. Kuuraz teek isiniif barnoota garagara dhiyeesseera. Ammuma barnoota barachuu egalun abjuu keessan dhugoomsa. Barachuuf sa'aatii fi iddoo gaari irra jirtu...nu waliin tura.


" Itiyoophiyaan Ijoolle Isheen Kabajamtee fi Sodaatamte Ni Jiraatti !!! "


Tajaajilota


BEEKUMSA

Barnoota sooftware waliin walqabatan bilisaan argadha.


ODUU

Oduu fi ragaa teeknolojii haara argaadha.


Itti Dabalata

Fuula internata ,Itti fayyadama moobayla fi sistama ammuma miseensa ta'a


Ragoole

kitaabolee fi ragoolee bilisaan.

KUURAZN MAALIF?


Garee Gahumsaa Qabu
Oggeyyi gahumsa qabaniin barnoota qophaaye.
Biyyaleessa
Kaayyoon keenya itiyoophiyaadhaaf beekumsa teeknolojii dhiyeessudha.Dhaggeeffattota Nuti
Fedhii keessan enyuma caala isiintu beeka.Nutii ammo hunduma dursiine fedhii keessan dhaggeeffachun gammachu keessanif ni hojjenna.

Gonkuma Hin Dhaabnu
Hiiman jireenya kna waan taheef isiin gargaaruun! Gammachiisun hin dhiisnu!

Waboolee

Gareen Wal Gaha